♦ Sản phẩm được bảo hành toàn bộ trong 24 tháng tính từ ngày bán hàng không tính ngày sản xuất

♦ Bảo hành là việc sữa chữa thay thế miễn phí các bộ phận chi tiết máy lỗi của nhà sản xuất Không được bảo hành và sữa chữa có tính phí trong các trường hợp sau

#1: Không xuất trình được phiếu bảo hành tại thời điểm nhân viên kỹ thuật đến tiến hành công việc bảo hành. Thời hạn bảo hành hết hiệu lực, lỗi của người sữ dụng do cháy nổ hoặc thiên tai. Trong thời gian bảo hành các thiết bị phải còn nguyên không được tháo các thiết bị có dán tem mác bảo hành, các tem bảo hành trên thiết bị điện tử phải còn nguyên không bị rách

#2: Khách hàng tự chịu trách nhiệm về phần thiệt hại gây ra có thể do người đồ dùng vật nuôi hay bất kỳ thiệt hại nào khác do khách không tuân thủ theo hướng dẫn lắp đặt và sữ dụng của nhà sản xuất